BDOVietnam

[Event] Shiny Accessories from the World Bosses!

Danh Mục: Tin Tức , Sự Kiện

World Boss đã thay đổi thời gian spawn theo bảng dưới đây.

Event. Suspicious Items Held by the World Bosses?

Thời gian: 8 Thg4 - 22 Thg4

Đánh các World Boss trong thời gian event để có cơ hội nhận thêm [Event] Shiny Rings.

World Boss Phần Thưởng

Kzarka, the Lord of Corruption

Nouver, Master of the Sandstorm

Ancient Kutum

Karanda, Queen of the Harpies

[Event] Shiny Ring

[Event] Shiny Ring có thể đổi lấy Belongings of an Adventurer thông qua NPC Jeweler Marsella tại Velia. Giống như x2 rate rớt Belongings of an Adventurer từ boss vậy

Exchange Item Exchange NPC Obtainable Item
[Event] Shiny Ring Velia Jeweler Marsella

Belongings of an Adventurer

③ Mở Belongings of an Adventurer để nhận ngẫu nhiên một trong các vât phẩm bên dưới. 

Obtainable Items by Opening the Belongings of an Adventurer!

TET : Ogre Ring

TET : Laytenn's Power Stone

TET : Eye of the Ruins Ring

TET : Orkinrad's Belt

TET : Valtarra Eclipsed Belt

TET : Narc Ear Accessory

TET : Basilisk's Belt

TET : Ring of Crescent Guardian

TRI : Ogre Ring

TRI : Laytenn's Power Stone

TRI : Eye of the Ruins Ring

TRI : Orkinrad's Belt

TRI : Valtarra Eclipsed Belt

TRI : Narc Ear Accessory

TRI : Basilisk's Belt

TRI : Ring of Crescent Guardian

DUO : Ogre Ring

DUO : Laytenn's Power Stone

DUO : Eye of the Ruins Ring

DUO : Orkinrad's Belt

DUO : Valtarra Eclipsed Belt

DUO : Narc Ear Accessory

DUO : Basilisk's Belt

DUO : Ring of Crescent Guardian

PRI : Ogre Ring

PRI : Laytenn's Power Stone

PRI : Eye of the Ruins Ring

PRI : Orkinrad's Belt

PRI : Valtarra Eclipsed Belt

PRI : Narc Ear Accessory

PRI : Basilisk's Belt

PRI : Ring of Crescent Guardian

Ogre Ring

Laytenn's Power Stone

Eye of the Ruins Ring

Orkinrad's Belt

Valtarra Eclipsed Belt

Narc Ear Accessory

Basilisk's Belt

Ring of Crescent Guardian

0 bình luận